Heart of Wisdom Sutra (Jpn)

(Maka Hannya Haramita Shingyo)

Kan Ji Zai Bo Satsu Gyo Jin Han Nya Ha Ra Mi Ta Ji Sho
Ken Go* On Kai Ku Do I Sai Ku Yaku Sha Ri Shi Shiki Fu
I Ku Ku Fu I Shiki Shiki Soku Ze Ku Ku Soku Ze Shiki Ju
So Gyo Shiki Yaku Bu Nyo Ze Sha Ri Shi Ze Sho Ho Ku
So Fu Sho Fu Metsu Fu Ku Fu Jo Fu Zo Fu Gen Ze Ko Ku
Chu Mu Shiki Mu Ju So Gyo Shiki Mu Gen Ni Bi Ze Shin
Ni Mu Shiki Sho Ko Mi Soku Ho Mu Gen Kai Nai Shi Mu
I Shiki Kai Mu Mu Myo Yaku Mu Mu Myo Jin Nai Shi Mu
Ro Shi Yaku Mu Ro Shi Jin Mu Ku Shu Metsu Do Mu Chi
Yaku Mu Toku I Mu Sho Tok ko Bo Dai Sat Ta E Han-Nya
Ha Ra Mi Ta Ko* Shin Mu Kei Ge Mu Kei Ge Ko Mu
U Ku Fu On Ri Is-Sai Ten Do Mu So Ku Gyo Ne Han San
Ze Sho Butsu E Han Nya Ha Ra Mi Ta Ko* Toku A Noku
Ta Ra San Myaku San Bo Dai Ko Chi Han-Nya Ha Ra Mi
Ta Ze Dai Jin Shu Ze Dai Myo Shu Ze Mu Jo Shu Ze Mu
To Do Shu No Jo Is sai Ku Shin Jitsu Fu Ko Ko Setsu Han
Nya Ha Ra Mi Ta Shu Soku Setsu Shu Watsu Gya* Tei
Gya Tei Ha Ra Gya Tei Hara* So Gya Tei Bo Ji Sowa Ka
Han Nya Shin Gyo * * *

Advertisement
%d bloggers like this: